Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό.
2 Θέση σε λειτουργία Μετωπικών Σταθμών Διοδίων
επί της Εγνατίας Οδού και καθορισμός τελών διο-
δίων που εισπράττονται σε αυτούς.
3 Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδί-
ων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας
Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοί-
κους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα
με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου
δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93).
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΝΣ/52058/ΦΝ 393 (1)
Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό
.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.2 του ν. 4155/2013
όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου
22 του ν. 4233/2014, Κεφάλαιο Β` «Ρυθμίσεις θεμάτων
δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 22/2014).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγο-
νός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του
ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως η
τελευταία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 17 του ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδο-
μικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 308 Α΄/31.12.2003).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχ. α του
ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργή-
σεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 74), κα-
θώς και της παρ. 7 του ιδίου άρθρου.
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ17α/02/69/ΦΝ 380/ 10.11.1994
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οι-
κονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) «Ίδρυση Εταιρίας Έργων υποδομής με
την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρία» (ΦΕΚ Β΄ 846).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 70/2015
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού». (ΦΕΚ Α΄ 114)
7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/
4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
8. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/
5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999
(ΦΕΚ Α΄ 57).
10. Τις διατάξεις της παρ. 3 περιπτ. β του άρθρου 9 του
ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνι-
κό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων
έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 162).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3769/2009 «Εφαρ-
μογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναι-
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
29 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4156
51631
51632 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017
κών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 105).
12. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/568/4.6.2004
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία χαρακτη-
ρίστηκε ως αυτοκινητόδρομος η Εγνατία Οδός.
13. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/919/01.08.2000
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε
η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 215/2012 απόφασης
της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Απο-
κρατικοποιήσεων (ΦΕΚ β΄2316/2012 ) «Μεταφορά στην
εταιρία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου»
κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄152), όπως
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της υπ΄αρ. 241/2013
απόφασης της Διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων
και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄2221/2013) «Τροποποίη-
ση της υπ΄αρ. 215/10-8-2012 απόφασης της Διυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ».
15. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου δεύ-
τερου του ν. 4388/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το
άρθρο πέμπτο του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α΄ 106/6.6.2016)
16. Την υπ' αριθμ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393/2.10.2014 κοι-
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2761/15.10.2014) περί
καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό.
17. Την υπ’ αρ. 6686/14-11-2014 κοινή υπουργική από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων (ΦΕΚ Β’ 3086/2014) περί χωροθέτησης
σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην
Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την αρ.ΔΝΣγοικ.45897/ΦΝ 393/18-5-2017
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1867/2017).
18.Το με αρ.πρωτ. 44265/κωδ. Εγγρ:Χ50/001/ ΚΚ /ΙD63500/
Δ1/7-7-2017 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», αποφασί-
ζουμε:
Άρθρο 1
Επιβολή τελών διοδίων σε ένα (1) τμήμα της Εγνατίας
Οδού και τροποποίηση τιμήματος τελών διοδίων σε δυο
(2) τμήματα της Εγνατίας Οδού.
1. Με την παρούσα καθορίζεται το ύψος διοδίων τελών
που θα εισπράττονται στους μετωπικούς σταθμούς διοδί-
ων του άρθρου 2 κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την
πλήρη θέση σε λειτουργία του συνόλου των μετωπικών και
πλευρικών σταθμών διοδίων που χωροθετήθηκαν επί της
Εγνατίας Οδού και των κάθετων σε αυτήν οδικών αξόνων
με την υπ΄αριθμ. 6686/14-112014 (Β΄3086) κοινή υπουργι-
κή απόφαση, ως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. ΔΝΣγ/
οικ.35897/ΦΝ 393/18.05.2017 (Β΄1867) και ισχύει, εκτός αν
άλλως προβλεφθεί με νεότερη απόφαση κατά τη σταδιακή
θέση σε λειτουργία νέων σταθμών διοδίων.
2. Επί των πάσης φύσεως επιτρεπομένων από τον Κ.Ο.Κ.
οχημάτων να κινηθούν επί των τμημάτων του αυτοκινητο-
δρόμου της Εγνατίας Οδού της παραγράφου 2, του παρό-
ντος άρθρου επιβάλλεται ειδικό τέλος κυκλοφορίας ( διόδια).
Τα διόδια τέλη επιβάλλονται υπέρ του, κατά τις ισχύουσες
διατάξεις, φορέα εκμετάλλευσης των τμημάτων της παρα-
γράφου 2, του παρόντος άρθρου , και εισπράττονται για
λογαριασμό αυτού, από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
3. Το τέλος διοδίων επιβάλλεται για τα τμήματα:
3.1 Α/Κ Ιωαννίνων- Α/Κ Μετσόβου, Σταθμός Διοδίων Παμ-
βώτιδας.
3.2 Α/Κ Ηγουμενίτσας –Α/Κ Ιωαννίνων (Τροποποίηση
τμήματος), Σταθμός Διοδίων Τύριας.
3.3 Α/Κ Μετσόβου – Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας)
(Τροποποίηση τιμήματος), Σταθμός Διοδίων Μαλακασίου.
4. Το ύψος του τέλους διοδίων καθορίζεται ανάλογα
με την κατηγορία του οχήματος.
Άρθρο 2
Ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος
και ανά σταθμό διοδίων
1. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά
κατηγορία οχήματος για τον Σταθμό Διοδίων (ΣΔ) Παμ-
βώτιδας του Άξονα της Εγνατίας Οδού καθορίζεται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ)
Κατηγορία
οχήματος
Ονομασία Περιγραφή Μετωπικός
Σταθμός ΣΔ
Παμβώτιδας
1 Δίκυκλα, τρίκυκλα 0,80
2 Ελαφρά οχήματα Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο
και ύψος μέχρι 2,70μ.
1,20
3 Φορτηγά, λεωφορεία
και άλλα οχήματα με
λιγότερους από τέσ-
σερις (4) άξονες
Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο με δύο
ή τρεις άξονες και ύψος
μεγαλύτερο από 2,70 μ.
3,00
4 Φορτηγά
και άλλα οχήματα
με τέσσερις (4) ή
περισσότερους
άξονες
Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο με
τέσσερις ή
περισσότερους άξονες
και ύψος μεγαλύτερο
από 2,70 μ.
4,20
2. Τροποποίηση – Μείωση. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία οχήματος για τον Σταθμό
Διοδίων (ΣΔ) Τύριας του Άξονα της Εγνατίας Οδού καθορί-
ζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ)
Κατηγορία
οχήματος
Ονομασία Περιγραφή Μετωπικός
Σταθμός ΣΔ
Τύριας
1 Δίκυκλα, τρίκυκλα 1,50
2 Ελαφρά οχήματα Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο
και ύψος μέχρι 2,70μ.
2,10
3 Φορτηγά, λεωφο-
ρεία και άλλα οχήμα-
τα με λιγότερους από
τέσσερις (4) άξονες
Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο με δύο
ή τρεις άξονες και ύψος
μεγαλύτερο από 2,70 μ.
5,30
4 Φορτηγά
και άλλα οχήματα
με τέσσερις (4) ή
περισσότερους
άξονες
Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο
με τέσσερις ή
περισσότερους άξονες
και ύψος μεγαλύτερο
από 2,70 μ.
7,40
Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51633
3. Τροποποίηση – Μείωση. Το ειδικό τέλος (συμπε-
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία οχήματος για
τον Σταθμό Διοδίων (ΣΔ ) Μαλακασίου του Άξονα της
Εγνατίας Οδού καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ)
Κατηγορία
οχήματος
Ονομασία Περιγραφή Μετωπικός
Σταθμός ΣΔ
Μαλακασίου
1 Δίκυκλα, τρίκυκλα 1,50
2 Ελαφρά οχήματα Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο
και ύψος μέχρι 2,70μ.
2,10
3 Φορτηγά,
λεωφορεία και άλλα
οχήματα
με λιγότερους από
τέσσερις (4) άξονες
Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο με δύο
ή τρεις άξονες και ύψος
μεγαλύτερο από 2,70 μ.
5,30
4 Φορτηγά και άλλα
οχήματα με τέσσερις
(4) ή περισσότερους
άξονες
Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο
με τέσσερις ή
περισσότερους άξονες
και ύψος μεγαλύτερο
από 2,70 μ.
7,40
4. Mε όμοια προς την παρούσα κοινή υπουργική
απόφαση θα καθορίζεται ειδικό σύστημα εκπτώσεων
επί των τιμών των τελών διοδίων ή σύστημα ειδικών
μειωμένων τελών για συχνή ή καθημερινή χρήση ή για
οποιαδήποτε άλλη ειδική κατηγορία χρηστών των τμη-
μάτων της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου, του
αυτοκινητοδρόμου.
Άρθρο 3
Χρόνος έναρξης καταβολής διοδίων
Α. Ως ενωρίτερος χρόνος έναρξης της είσπραξης των διο-
δίων για το τμήμα Α/Κ Ιωαννίνων –Α/Κ Μετσόβου, Μετωπι-
κός Σταθμός Παμβώτιδας ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2017.
Β. Ως ενωρίτερος χρόνος είσπραξης του μειωμένου
τιμήματος για το τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας – Α/Κ Mε-
τσόβου, Μετωπικός Σταθμός Tύριας και το τμήμα Α/Κ
Μετσόβου – Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) Μετωπικός
Σταθμός Μαλακασίου , ορίζεται ο ανωτέρω χρόνος έναρ-
ξης λειτουργίας του Σταθμού Διοδίων Παμβώτιδας (ήτοι
η 14η Δεκεμβρίου 2017).
Άρθρο 4
Υπόχρεος καταβολής ειδικού τέλους
κυκλοφορίας (διοδίων), επιβολή προστίμων
και τρόπος είσπραξης αυτών
1. Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού τέλους κυ-
κλοφορίας (διοδίων) είναι ο οδηγός και σε περίπτωση μη
καταβολής του από αυτόν, ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
Η καταβολή των διοδίων αποδεικνύεται με την από-
δειξη πληρωμής, την οποία ο οδηγός έχει υποχρέωση
να φυλάσσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να επι-
δεικνύει στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου.
2. Η διέλευση οχήματος χωρίς την καταβολή των σχε-
τικών διοδίων πιστοποιείται με έγγραφη έκθεση των αρ-
μοδίων οργάνων της εταιρείας.
3. Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης αποστέλλεται
στον υπόχρεο, ο οποίος καλείται να καταβάλει το εικοσα-
πλάσιο οφειλόμενο τέλος, εντός προθεσμίας 20 ημερών
από την παραλαβή της έκθεσης. Η καταβολή γίνεται με
κατάθεση του αντιστοίχου χρηματικού ποσού σε τραπε-
ζικό λογαριασμό της εταιρείας και αποδεικνύεται με απο-
στολή προς αυτήν μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία,
αντιγράφου της απόδειξης κατάθεσης. Τα ποσά που ει-
σπράττονται από την πληρωμή προστίμων θα καταβάλει
η εταιρεία στο φορέα εκμετάλλευσης των τμημάτων της
παραγράφου 2., του άρθρου 1 της παρούσας.
4. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το
ανωτέρω πρόστιμο βεβαιώνεται με πράξη της εταιρείας.
Αντίγραφο της παραπάνω πράξης αποστέλλεται προς
είσπραξη στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσί-
ων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει σήμερα και συνοδεύ-
εται από τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του π.δ. 16/1989
(ΦΕΚ 89 Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.». Κατά
την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών θα γίνεται πα-
ρακράτηση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%), ως δα-
πάνη βεβαίωσης και είσπραξης και θα αποδίδεται στον
ΚΑΕ 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο
ποσό που αποδόθηκε στην εταιρεία μετά τη διαδικα-
σία βεβαίωσης και είσπραξης θα αποδίδεται από την
εταιρεία στο φορέα εκμετάλλευσης των τμημάτων της
παραγράφου 2.
5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων,
ισχύουν και στην περίπτωση μη καταβολής αντιτίμου
κατά τη διέλευση οχήματος από λωρίδα ηλεκτρονικής
συλλογής διοδίων.
6. Σε περίπτωση που ο χρήστης, κατά τη διέλευσή του
από το σταθμό διοδίων, δηλώσει αδυναμία καταβολής
των σχετικών διοδίων, ο εισπράκτορας του σταθμού
συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη σε
ειδικό έγγραφο με τίτλο «έντυπο αδυναμίας καταβολής»,
το οποίο υπογράφεται και από τα δύο μέρη και ο καθέ-
νας κρατάει από ένα αντίγραφο. Στο παραπάνω έντυπο
αναγράφεται ότι ο οφειλέτης θα καταβάλει εντός 20
ημερών την αξία των διοδίων, άλλως θα έχει εφαρμογή
η διάταξη της παρ. 4.
7. Τηρουμένων των διατάξεων του ν. 2472/1997, η
εταιρία δύναται να εγκαταστήσει ηλεκτρονικές τεχνι-
κές συσκευές, για τη βεβαίωση της μη καταβολής από
χρήστες του ισχύοντος διοδίου.
Άρθρο 5
Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων
1. Απαλλάσσονται από την καταβολή των ειδικών
τελών κυκλοφορίας (διόδια) οι κατωτέρω κατηγορίες
οχημάτων:
α. Οχήματα ιδιοκτησίας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», φέ-
ροντα ειδικό σήμα.
β. Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνι-
κής Αστυνομίας και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
γ. Ασθενοφόρα.
δ. Οχήματα εταιρειών λειτουργίας και συντήρησης του
αυτοκινητοδρόμου της «Εγνατίας οδού», καθώς και των
καθέτων προς αυτόν οδικών αξόνων, φέροντα ειδικό
51634 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017
σήμα, που νομιμοποιούνται δυνάμει συμβάσεων να ει-
σέρχονται στην «Εγνατία Οδό».
ε. Οχήματα εταιρειών οδικής βοήθειας, που νομιμοποι-
ούνται - δυνάμει συμβάσεων είτε με την εταιρεία «Εγνα-
τία Οδός Α.Ε» είτε με αναδόχους αυτής που συντηρούν
το οδικό δίκτυο - να εισέρχονται για σχετικές επεμβάσεις
στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού καθώς και στους
καθέτους προς αυτόν οδικούς άξονες και φέρουν σχετικό
ειδικό σήμα.
στ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν
κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Α.)
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά ή
για την μεταφορά των ατόμων αυτών. Τα οχήματα πρέπει
να φέρουν σε εμφανές σημείο το Δελτίο Στάθμευσης
Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘ-
ΜΕΥΣΗΣ «Α.Μ.Α.»), το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων και στο οποίο αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός μητρώου
του Δελτίου Στάθμευσης (π.δ. 241/2005 «Θέσπιση Δελ-
τίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες» - ΦΕΚ Α΄ 290).
ζ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν
κατά πλήρη κυριότητα σε αναπήρους πολέμου βαρείας
αναπηρίας, εφόσον, μετά από γνωμοδότηση της Ανω-
τάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, κρίνονται
απαραίτητα για την μετακίνησή τους και χρησιμοποιού-
νται αποκλειστικά και μόνον από αυτούς.
η. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν σε
ανέργους και επιβατικά ή/ και επαγγελματικά οχήματα που
ανήκουν σε κατοίκους ή επιχειρήσεις όμορης του δικτύου
περιοχής, υπό τους όρους που θα καθοριστούν σε απόφα-
ση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία θα
εκδοθεί κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (γ) της παρα-
γράφου 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄93).
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμέ-
νο περιορισμένο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να
απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών δι-
οδίων όλες οι κατηγορίες οχημάτων, κατόπιν εντολής
του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου της εταιρεί-
ας προς τον επικεφαλής του Σταθμού Διοδίων Τύριας,
Παμβώτιδας και Μαλακασίου όπου θα εφαρμοστεί το
έκτακτο μέτρο.
Άρθρο 6
Χρήση εσόδων Σταθμών Διοδίων Τύριας,
Παμβώτιδας και Μαλακασίου
Τα εισπραττόμενα από την εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» τέλη διοδίων στους Σταθμούς
Τύριας, Παμβώτιδας και Μαλακασίου, να χρησιμοποι-
ούνται από αυτήν αποκλειστικώς για την συντήρηση
λειτουργία των Σταθμών Διοδίων Τύριας, Παμβώτιδας
και Μαλακασίου, για τη συντήρηση γενικά του Οδικού
Άξονα της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν
οδικών αξόνων, και για την κατασκευή, εξοπλισμό και
λειτουργία νέων σταθμών διοδίων επί της Εγνατίας Οδού
και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξόνων, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα με αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Nοεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών
EYKΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι
Αριθμ. ΔΝΣ/72401/ΦΝ393 (2)
Θέση σε λειτουργία Μετωπικών Σταθμών Διοδί-
ων επί της Εγνατίας Οδού και καθορισμός τελών
διοδίων που εισπράττονται σε αυτούς.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 2 του ν.4155/2013
(Α΄120), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 22, Κεφάλαιο Β` του ν.4233/2014, «Ρυθμίσεις
θεμάτων δημοσίων έργων» (Α΄ 22).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄98)
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του
ν.2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), όπως η τελευταία
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17
του ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες
διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (Α΄308).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 στοιχ. α΄ και της παρ. 7 του
άρθρου 6 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπη-
ρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄74).
5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
6. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του
ν.4388/2016 (Α΄93), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
πέμπτο του ν.4393/2016 (Α΄106).
7. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ17α/02/69/ΦΝ380/
10.11.1994 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονο-
μίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) «Ίδρυση Εταιρίας Έρ-
γων Υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώνυμη
Εταιρία» (Β΄846).
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.123/2016
«περί Σύστασης Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης και μετονομασία Υπουργείου
Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51635
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» σε Υπουργείο «Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α΄ 208).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999
(A΄57).
9. Τις διατάξεις της περιπτ. Β της παρ. 3 του άρθρου 9
του ν.3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το
Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμ-
βάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (Α΄162).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3769/2009
«Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών
και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και
υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 105).
11. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του
ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
12. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/568/04.06.2004
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία χαρακτη-
ρίστηκε ως αυτοκινητόδρομος η Εγνατία Οδός (Δ΄ 505).
13. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/919/01.08.2000
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθη-
κε η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας
Οδού.
14. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393/02.10.2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 2761) περί καθορισμού
τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό.
15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 215/2012 απόφασης της
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα-
τικοποιήσεων (Β΄ 2316) «Μεταφορά στην εταιρεία «Τα-
μείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις δια-
τάξεις του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)», όπως τροποποιήθηκαν
από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 241/2013 απόφασης της
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα-
τικοποιήσεων (Β΄ 2221) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
215/10.08.2012 (Β΄ 2316) απόφασης της Διυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων».
16. Την υπ` αριθμ. 6686/14.11.2014 Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, περί χωροθέτησης σταθμών
διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία
Οδό και στους κάθετους άξονες αυτής (Β΄ 3086).
17. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4250/2014 «Κα-
τάργηση της Ανώνυμης Εταιρίας Εκμετάλλευσης και
Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων ΤΕΟ Α.Ε. και
μεταφορά των αρμοδιοτήτων της» και τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παράγραφο 2, εδάφιο γ (Λειτουργία και
συντήρηση ΠΑΘΕ και κλάδων αυτού) (Α΄ 74).
18. Τα με αρ. πρ. οικ. 3651/31.03.2016 και οικ.
4494/18.04.2016 έγγραφα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙ-
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
19. Την από 14/12/2015 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με θέμα την «Τροποποί-
ηση της σύμβασης εντολής μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Εγνατία
Οδός Α.Ε.», σχετικά με τα διόδια τέλη στα τμήματα των
Καθέτων Αξόνων (ι) Ανισόπεδος Κόμβος (Α/Κ) Καστοριάς
(Δυτ. Σιάτιστας) -Α/Κ Κορομηλιάς - Α/Κ Ιεροπηγής - Με-
θοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, και (ιι) Α/Κ Λαγκα-
δά/Σερρών - Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα.
20. Τις προβλέψεις της ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393/
18.05.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1867) περί
τροποποίησης της υπ` αριθμ. 6686/14.11.2014 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄3086) των Υπουργών Οικονο-
μικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί χω-
ροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διο-
δίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες αυτής,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επιβολή διοδίων τελών και καθορισμός
εισπραττόμενων τελών διοδίων
1. Με την παρούσα καθορίζεται το ύψος διοδίων τελών
που θα εισπράττονται στους μετωπικούς σταθμούς διοδί-
ων του άρθρου 2 κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την
πλήρη θέση σε λειτουργία του συνόλου των μετωπικών και
πλευρικών σταθμών διοδίων που χωροθετήθηκαν επί της
Εγνατίας Οδού και των καθέτων σε αυτήν οδικών αξόνων
με την υπ’ αριθ. 6686/14-11-2014 (Β΄3086) κοινή υπουργι-
κή απόφαση, ως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθ. ΔΝΣγ/
οικ.35897/ΦΝ393/18.05.2017 (Β΄1867) και ισχύει, εκτός εάν
άλλως προβλεφθεί με νεότερη απόφαση κατά τη σταδιακή
θέση σε λειτουργία νέων σταθμών διοδίων.
2. Επί των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων από τον Κ.Ο.Κ
οχημάτων να κινηθούν επί των τμημάτων του αυτοκινη-
τοδρόμου της Εγνατίας Οδού που περιγράφονται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται ειδικό
τέλος κυκλοφορίας (διόδια). Τα διόδια τέλη επιβάλλονται
υπέρ του, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορέα εκμετάλ-
λευσης των τμημάτων της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, και εισπράττονται για λογαριασμό αυτού, από
την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
3. Τα τέλη διοδίων επιβάλλονται για τα τμήματα:
3.1 Α/Κ Αξιού – Εύζωνοι, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων
Ευζώνων,
3.2 Α/Κ Δυτ. Κομοτηνής – Α/Κ Αλεξανδρούπολης, Με-
τωπικός Σταθμός Διοδίων Μέστης,
3.3 Α/Κ Χρυσούπολης – Α/Κ Δυτ. Κομοτηνής (Τροπο-
ποίηση τιμήματος), Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Ιάσμου,
3.4 Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) – Μεθοριακός
Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, Μετωπικός Σταθμός Διοδί-
ων Ιεροπηγής.
3. Το ύψος του τέλους διοδίων ανά Μετωπικό Σταθ-
μό Διοδίων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του
οχήματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο άρθρο 2 κατωτέρω.
Άρθρο 2
Καθορισμός εισπραττόμενου τέλους διοδίων
στους Μετωπικούς Σταθμούς Διοδίων
ανά κατηγορία οχήματος
1. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά
κατηγορία οχήματος, που εισπράττεται στους Μετωπι-
κούς Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού, όπως ορίζε-
ται στη παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, καθορίζεται
στον ακόλουθο πίνακα:
51636 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017
Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ)
Κατηγορία
οχήματος
Ονομασία Περιγραφή Μετωπικός
Σταθμός
Διοδίων
Εύζώνων
Μετωπικός
Σταθμός Δι-
οδίων
Μέστης
Μετωπικός
Σταθμός
Διοδίων
Ιάσμου
Μετωπικός
Σταθμός Διο-
δίων
Ιεροπηγής
1 Δίκυκλα, τρίκυκλα 1,30 1,20 1,30 1,50
2 Ελαφρά οχήματα Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και
ύψος μέχρι 2,70μ.
1,80 1,70 1,90 2,10
3 Φορτηγά, λεω-
φορεία και άλλα
οχήματα με λιγό-
τερους από τέσ-
σερις (4) άξονες
Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο με
δύο ή τρεις άξονες
και ύψος μεγαλύτε-
ρο από 2,70 μ.
4,50 4,30 4,80 5,30
4 Φορτηγά και άλλα
οχήματα με τέσ-
σερις (4) ή περισ-
σότερους άξονες
Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο με
τέσσερις ή περισσό-
τερους άξονες και
ύψος μεγαλύτερο
από 2,70μ.
6,30 6,00 6,70 7,40
2. Mε όμοια προς την παρούσα κοινή υπουργική από-
φαση θα καθορίζεται ειδικό σύστημα εκπτώσεων επί των
τιμών των εισπραττομένων τελών διοδίων ή σύστημα
ειδικών μειωμένων τελών για συχνή ή καθημερινή χρήση
ή για οποιαδήποτε άλλη ειδική κατηγορία χρηστών των
τμημάτων της Εγνατίας Οδού, που περιγράφονται στην
παρ. 2 του άρθρου 1.
Άρθρο 3
Χρόνος έναρξης είσπραξης διοδίων τελών στους
Μετωπικούς Σταθμούς Διοδίων
1. Ως χρόνος έναρξης λειτουργίας των Μετωπικών
Σταθμών Εύζώνων, Μέστης και Ιεροπηγής και είσπρα-
ξης των καθοριζόμενων διοδίων τελών για τα αντίστοιχα
τμήματα της Εγνατίας Οδού, όπως αυτά περιγράφονται
στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.4 του άρθρου 1, ορίζεται
η 14η Δεκεμβρίου 2017.
2. Τα ήδη επιβαλλόμενα διόδια τέλη στο τμήμα Α/Κ
Χρυσούπολης – Α/Κ Δυτ. Κομοτηνής (Μετωπικός Σταθ-
μός Ιάσμου), θα αναπροσαρμοστούν, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 2, κατά την ημε-
ρομηνία πραγματικής έναρξης λειτουργίας του Σταθμού
Διοδίων Μέστης.
Άρθρο 4
Υπόχρεος καταβολής ειδικού τέλους
κυκλοφορίας (διοδίων), επιβολή προστίμων
και τρόπος είσπραξης αυτών
1. Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού τέλους κυ-
κλοφορίας (διοδίων) είναι ο οδηγός και σε περίπτωση μη
καταβολής του από αυτόν, ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Η
καταβολή των διοδίων αποδεικνύεται με την απόδειξη
πληρωμής, την οποία ο οδηγός έχει υποχρέωση να φυ-
λάσσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να επιδεικνύει
στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου.
2. Η διέλευση οχήματος χωρίς την καταβολή των σχε-
τικών διοδίων πιστοποιείται με έγγραφη έκθεση των
αρμοδίων οργάνων της εταιρείας.
3. Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης αποστέλλεται στον
υπόχρεο, ο οποίος καλείται να καταβάλει το εικοσαπλάσιο
οφειλόμενο τέλος, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την πα-
ραλαβή της έκθεσης. Η καταβολή γίνεται με κατάθεση του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της
εταιρείας και αποδεικνύεται με αποστολή προς αυτήν μέσα
στην ίδια παραπάνω προθεσμία, αντιγράφου της απόδειξης
κατάθεσης. Τα ποσά που εισπράττονται από την πληρωμή
προστίμων θα καταβάλει η εταιρεία στο φορέα εκμετάλλευσης
του τμήματος της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.
4. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το
ανωτέρω πρόστιμο βεβαιώνεται με πράξη της εταιρείας.
Αντίγραφο της παραπάνω πράξης αποστέλλεται προς
είσπραξη στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει σήμερα και συνοδεύεται από
τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 89 Α΄)
«Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ». Κατά την απόδοση
των εισπραχθέντων ποσών θα γίνεται παρακράτηση πο-
σοστού δέκα τοις εκατό (10%), ως δαπάνη βεβαίωσης και
είσπραξης και θα αποδίδεται στον ΚΑΕ 3413 του Κρατικού
Προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο ποσό που αποδόθηκε στην
εταιρεία μετά τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης θα
αποδίδεται από την εταιρεία στο φορέα εκμετάλλευσης
του τμήματος της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.
5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, ισχύουν
και στην περίπτωση μη καταβολής αντιτίμου κατά τη διέλευ-
ση οχήματος από λωρίδα ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων.
6. Σε περίπτωση που ο χρήστης, κατά τη διέλευσή του από
το σταθμό διοδίων, δηλώσει αδυναμία καταβολής των σχε-
τικών διοδίων, ο εισπράκτορας του σταθμού συμπληρώνει
τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη σε ειδικό έγγραφο με
τίτλο «έντυπο αδυναμίας καταβολής», το οποίο υπογράφεται
και από τα δύο μέρη και ο καθένας κρατάει από ένα αντίγρα-
φο. Στο παραπάνω έντυπο αναγράφεται ότι ο οφειλέτης θα
καταβάλει εντός 20 ημερών την αξία των διοδίων, άλλως θα
έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51637
7. Τηρουμένων των διατάξεων του ν. 2472/1997, η
εταιρία δύναται να εγκαταστήσει ηλεκτρονικές τεχνι-
κές συσκευές, για τη βεβαίωση της μη καταβολής από
χρήστες του ισχύοντος διοδίου.
Άρθρο 5
Απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής διοδίων
1. Απαλλάσσονται από την καταβολή των ειδικών
τελών κυκλοφορίας (διόδια) οι κατωτέρω κατηγορίες
οχημάτων:
α. Οχήματα ιδιοκτησίας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», φέ-
ροντα ειδικό σήμα.
β. Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνι-
κής Αστυνομίας και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
γ. Ασθενοφόρα.
δ. Οχήματα εταιρειών λειτουργίας και συντήρησης του
αυτοκινητοδρόμου της «Εγνατίας οδού», καθώς και των
κάθετων προς αυτόν οδικών αξόνων, φέροντα ειδικό
σήμα, που νομιμοποιούνται δυνάμει συμβάσεων να ει-
σέρχονται στην «Εγνατία Οδό».
ε. Οχήματα Εταιριών Oδικής Βοήθειας, που νομιμοποι-
ούνται - δυνάμει συμβάσεων με την εταιρία «Εγνατία Οδός
Α.Ε.» - να εισέρχονται για σχετικές επεμβάσεις στον οδικό
άξονα της Εγνατίας Οδού, καθώς και στους κάθετους προς
αυτόν οδικούς άξονες και φέρουν σχετικό ειδικό σήμα.
στ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν
κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Α.)
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά ή
για την μεταφορά των ατόμων αυτών. Τα οχήματα πρέπει
να φέρουν σε εμφανές σημείο το Δελτίο Στάθμευσης
Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘ-
ΜΕΥΣΗΣ «Α.Μ.Α.»), το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων και στο οποίο αναγράφεται
το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός μητρώ-
ου του Δελτίου Στάθμευσης (π.δ. 241/2005 «Θέσπιση
Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες» - Α΄ 290).
ζ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν
κατά πλήρη κυριότητα σε αναπήρους πολέμου βαρείας
αναπηρίας, εφόσον, μετά από γνωμοδότηση της Ανω-
τάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, κρίνονται
απαραίτητα για την μετακίνησή τους και χρησιμοποιού-
νται αποκλειστικά και μόνον από αυτούς.
η. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν σε
ανέργους και επιβατικά ή/και επαγγελματικά οχήματα που
ανήκουν σε κατοίκους ή επιχειρήσεις όμορης τιυ δικτύου
περιοχής, υπό τους όρους που θα καθοριστούν σε απόφα-
ση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία θα
εκδοθεί κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (γ) της παρα-
γράφου 9 του άρθρου δεύτερου του ν.4388/2016 (Α΄93).
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμέ-
νο περιορισμένο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν
να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τε-
λών διοδίων όλες οι κατηγορίες οχημάτων, κατόπιν
εντολής του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου
της εταιρείας προς τον επικεφαλής του αντιστοίχου
Μετωπικού Σταθμού Διοδίων, όπου θα εφαρμοστεί
το έκτακτο μέτρο.
Άρθρο 6
Χρήση εσόδων
1. Τα εισπραττόμενα, από την εταιρία με την επωνυμία
«Εγνατία Οδός Α.Ε.», τέλη διοδίων στους Μετωπικούς
Σταθμούς Ευζώνων, Μέστης και Ιάσμου, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα, χρησιμοποι-
ούνται από αυτήν αποκλειστικώς για την συντήρηση και
λειτουργία των εν λόγω Μετωπικών Σταθμών Διοδίων,
για τη συντήρηση και τη λειτουργία γενικά του οδικού
άξονα της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν
οδικών αξόνων και για την κατασκευή, εξοπλισμό και
λειτουργία νέων σταθμών διοδίων επί της Εγνατίας Οδού
και των καθέτων προς αυτής οδικών αξόνων, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα με αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις εντολές
του φορέα εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού.
2. Τα εισπραττόμενα από την εταιρία με την επωνυμία
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» τέλη διοδίων στον Μετωπικό Σταθ-
μό Διοδίων Ιεροπηγής, σύμφωνα με τα ειδικότερα προ-
βλεπόμενα στην παρούσα, καταβάλλονται σε περιοδική
βάση σε πίστωση του προβλεπόμενου, από το άρθρο 2
του ν. 3986/2011, τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται
στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου για την εξυπηρέτη-
ση του Δημοσίου Χρέους.
Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Σταθμού
θα καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών, καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋ-
πολογισμού του Π.Δ.Ε. του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ., από πόρους που
θα διατίθενται ειδικά για τον σκοπό αυτό.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών
EYKΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι
Αριθμ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ 393 (3)
Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διο-
δίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνα-
τίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για
κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμ-
φωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρ-
θρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4155/2013
51638 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017
όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου
22 του ν. 4233/2014, Κεφάλαιο Β΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων
δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 22/2014).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του
ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως η
τελευταία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 17 του ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδο-
μικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 308 Α΄/31.12.2003).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχ. α του
ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργή-
σεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσι-
ών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 74),
καθώς και της παρ. 7 του ιδίου άρθρου.
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ17α/02/69/ΦΝ 380/
10.11.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροτα-
ξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) «Ίδρυση Εταιρίας
Έργων υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώ-
νυμη Εταιρία» (ΦΕΚ Β΄ 846).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 70/2015
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).
7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/
4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
8. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-
2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999
(ΦΕΚ Α΄ 57).
10. Τις διατάξεις της παρ. 3 περιπτ. β του άρθρου 9 του
ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνι-
κό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων
έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 162).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3769/2009
«Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών
και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και
υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 105).
12. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/568/4.6.2004
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία χαρακτη-
ρίστηκε ως αυτοκινητόδρομος η Εγνατία Οδός.
13. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/919/01.08.2000
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε
η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 215/2012 απόφασης
της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Απο-
κρατικοποιήσεων (ΦΕΚ β΄2316/2012) «Μεταφορά στην
εταιρία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου»
κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄152), όπως
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της υπ΄αρ. 241/2013
απόφασης της Διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώ-
σεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄2221/2013)
«Τροποποίηση της υπ΄αρ. 215/10-8-2012 απόφασης
της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Απο-
κρατικοποιήσεων».
15. Την υπ' αριθμ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393/2.10.2014 κοι-
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2761/15.10.2014) περί
καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό.
16. Την υπ’ αρ. 6686/14-11-2014 κοινή υπουργική απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων (ΦΕΚ Β’ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθ-
μών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία
Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, όπως τροποποιή-
θηκε με την αρ.ΔΝΣγοικ.45897/ΦΝ 393/18-5-2017 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1867/2017).
17. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτε-
ρου του ν. 4388/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής
Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Δημοκρα-
τίας του Ιράκ, αφετέρου με τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήματα 1 έως 4, Προσαρτήματα, Πρωτόκολλα,
Σημειώσεις και τη Μονομερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά
με το άρθρο 96 της Συμφωνίας και άλλες διατάξεις» .
18. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 9 του άρθρου
δεύτερου του ν.4388/2016 (Α΄93).
Και επειδή:
Είναι αναγκαία η έκδοση της προβλεπόμενης στην
παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016
(Α΄93) απόφασης για τον καθορισμό των απαλλαγών
από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων σε ειδι-
κές κατηγορίες και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως
σε άνεργους και κατοίκους όμορης του δικτύου περιο-
χής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε την απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής διοδίων τελών για τους τους κατοίκους
Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51639
των παρακάτω όμορων, στην Εγνατία Οδό και τους
κάθετους άξονες αυτής, περιοχών σύμφωνα με την
παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016
(Α΄93) και για τις αναφερόμενες στον παρακάτω Πί-
νακα διαδημοτικές μετακινήσεις ανά οδικό τμήμα
θέσης Μετωπικού Σταθμού Διοδίων όπως αυτό προσ-
διορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6686/14-11-2014
2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ
Β’ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων
και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και
στους καθέτους άξονες αυτής, όπως ισχύει σήμερα:
Μετωπικός Σταθμός Οδικό Τμήμα Θέσης
ΣΔ (μεταξύ Α/Κ)
Περιοχή Χρέωσης ΣΔ
(μεταξύ Α/Κ)
Χ.Θ. Μετωπικού
Σταθμού
Απαλλασσόμενες από την
καταβολή
διοδίων τελών
γεωγραφικές περιοχές
ΤΥΡΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΕΛ-
ΛΩΝ/ΤΥΡΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
47+000 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ-ΑΡΑ-
ΧΘΟΥ/ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
77+000 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΑΛΑΚΑΣΙ ΑΝΗΛΙΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
117+800 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΟΥΣΘΕΝΗ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ-ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΡΥΜΟΝΑ-
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
443+000 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΙΑΣΜΟΣ ΒΑΦΑΙΙΚΩΝ-ΙΑΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ-
ΔΥΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
536+000 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ & Π.Ε.
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΕΣΤΗ ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-
ΜΕΣΤΗΣ
ΔΥΤ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
580+000 Π.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – Π.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΔΑΝΙΟ ΒΙΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ-ΑΡΔΑΝΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΚΗΠΟΙ
648+000 Π.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΕΡΟΠΗΓΗ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ-ΚΡΥΣ-
ΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ -
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
61+995 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
51640 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017
2. H απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών
διοδίων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (1)
ισχύει εφόσον κάθε απαλλασσόμενος διαμένει με κύρια
κατοικία εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεω-
γραφικών περιοχών.
3. Καθορίζουμε την απαλλαγή των Ι.Χ. ιδιωτικών ή Ι.Χ.
επαγγελματικών οχημάτων των επιχειρήσεων και επαγ-
γελματιών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση
εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών
περιοχών, από την καταβολή διοδίων τελών.
4. Καθορίζουμε την απαλλαγή των ανέργων από την
υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό
και τους κάθετους άξονες αυτής, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄93)
όπως ισχύει. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
τελών διοδίων ισχύει με την επίδειξη της κάρτας ανεργί-
ας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
5. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία
σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας, εγκατάστα-
σης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρο-
νικού αναλογικού συστήματος διοδίων δορυφορικής
τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δε-
δομένων (π.χ. GSΜ), μέσω του οποίου θα διενεργούνται
οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυτοκινητόδρομους πε-
ριλαμβανομένης και της Εγνατίας Οδού και των καθέτων
αυτής αξόνων. Το ως άνω σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί
σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018.
Έως την πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ηλε-
κτρονικού αναλογικού συστήματος καθώς και την έγκριση,
από την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών (DG MOVE) της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, της τιμολογιακής πολιτικής διοδίων
για τα βαρέα οχήματα και την υλοποίησή της, η απαλλα-
γή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών στην
Εγνατία Οδό και τους κάθετους αυτής άξονες θα γίνεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Διαδικασία
1. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω δικαιούχων και
των οχημάτων αυτών, δημιουργείται ηλεκτρονικός κα-
τάλογος μονίμων κατοίκων και δικαιούχων απαλλαγής.
2. Διατίθεται διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία οι
δικαιούχοι συμπληρώνουν σχετική αίτηση απαλλαγής
η οποία θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο και αριθμό
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του
φυσικού προσώπου που καταθέτει την αίτηση, επωνυ-
μία επιχείρησης εφόσον πρόκειται για εταιρικό όχημα,
στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγελματικής δρα-
στηριότητας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική περι-
οχή κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, αριθμοί
κυκλοφορίας των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χο-
ρήγηση διέλευσης από τα διόδια και τα οποία πρέπει
να ανήκουν στην ιδιοκτησία του ανωτέρω φυσικού ή
νομικού προσώπου.
3. H αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογη-
τικά:
α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του
ενδιαφερόμενου.
β) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή/και άλλα φο-
ρολογικά στοιχεία μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, διά των
οποίων θα αποδεικνύεται η κύρια κατοικία ή η επαγ-
γελματική εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού
ή νομικού προσώπου.
γ) Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν στο
ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για τα οποία
ζητείται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
τελών διοδίων.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

51642 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
*02041562911170012*